نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۲۳۹ مورد.

محسن شعبانی

دکتری
دانشکده علوم پایه
محسن شعبانی
استادیار دکتری
mshabani45@yahoo.com دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shabani/fa

امید شعبانی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
امید شعبانی
مربی دکتری
o-shabani@119 دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/o-shabani/fa

محمدعلی شفایی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
محمدعلی شفایی
مربی دکتری
shahafei@120 دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahafei/fa

علیرضا شفیعی امین

دکتری
دانشکده علوم پایه
علیرضا شفیعی امین
مربی دکتری
shafiei-amin@121 دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shafiei-amin/fa

محمدحسن شکوهیان

دکتری
دانشکده علوم پایه
محمدحسن شکوهیان
استادیار دکتری
shokouhian@122 دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shokouhian/fa

علیرضا شهاب لواسانی

دکتری
دانشکده کشاورزی
علیرضا شهاب لواسانی
استادیار دکتری
shahab-lavasani@123 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahab-lavasani/fa

رقیه شهابی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
رقیه شهابی
مربی دکتری
r.shahaby@iauvaramin.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahabi/fa

حمیدرضا شهبازی

دکتری
دانشکده علوم پایه
حمیدرضا شهبازی
استادیار دکتری
shahbazi@125 دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahbazi/fa

شیرین شهبازی صیقلده

دکتری
دانشکده پرستاری و مامایی
شیرین شهبازی صیقلده
مربی دکتری
shahbazi-seyghaldeh@126 دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahbazi-seyghaldeh/fa

شاداب

شاداب شهسواری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
شاداب شهسواری
استادیار دکترای تخصصی
sh.shahsavari@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahsavari/fa

گوگل اسکالر

حسینعلی شیبانی

دکتری
دانشکده کشاورزی
حسینعلی شیبانی
استادیار دکتری
dr.sheybani@iauvaramin.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sheybani/fa

علی شیرکوند

دکتری
دانشکده علوم پایه
علی شیرکوند
مربی دکتری
shirkavand@129 دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shirkavand/fa

حسن

حسن صاحب جمعی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم زیستی
حسن صاحب جمعی
استادیار دکترای تخصصی
sahen jamei@130 دانشکده علوم زیستی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sahen-jamei/fa

زهره صادقی افجه

دکتری
دانشکده علوم انسانی
زهره صادقی افجه
استادیار دکتری
sadeghi-afjeh@131 دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sadeghi-afjeh/fa

ثمین

ثمین صدیق

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
ثمین صدیق
استادیار دکترای تخصصی
seddigh@iauvaramin.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sedigh/fa

راحله صفائی جوان

دکتری
دانشکده علوم زیستی
راحله صفائی جوان
استادیار دکتری
safaeijavan@gmail.com دانشکده علوم زیستی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/safaei-javan/fa

یاور صفایی مهربانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
یاور صفایی مهربانی
استادیار دکترای تخصصی
advancedCompArch@gmail.com دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/y-mehrabani/fa

الهام ضرغامی

دکتری
دانشکده پرستاری و مامایی
الهام ضرغامی
مربی دکتری
zarghami50@gmail.com دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zarghami/fa