نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۳۹ مورد.

کاظم دزفولیان راد

دکتری
دانشکده علوم انسانی
کاظم دزفولیان راد
استاد دکتری
dezfoulian-rad@83 دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/dezfoulian-rad/fa

مهدی دلیر

دکتری
دانشکده علوم پایه
مهدی دلیر
مربی دکتری
dalir@84 دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/dalir/fa

بابک راشدی اسگوئی

دکتری
دانشکده علوم پایه
بابک راشدی اسگوئی
مربی دکتری
rashedi-oskoei@85 دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rashedi-oskoei/fa

مهری رباط جزی

دکتری
دانشکده پرستاری و مامایی
مهری رباط جزی
مربی دکتری
robatjazi@86 دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/robatjazi/fa

پیمان رجائی

دکتری
دانشکده کشاورزی
پیمان رجائی
استادیار دکتری
rajaei@87 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rajaei/fa

حمیدرضا رجب لاریجانی

دکتری
دانشکده کشاورزی
حمیدرضا رجب لاریجانی
استادیار دکتری
larijani2004@gmail.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rajab-larijani/fa

مهدی رسولی

دکتری
دانشکده کشاورزی
مهدی رسولی
استادیار دکتری
rasouli322@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rasouli/fa

مریم رشیدفر

دکتری
دانشکده کشاورزی
مریم رشیدفر
استادیار دکتری
rashidfar@90 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rashidfar/fa

محمد رضائی

دکتری
دانشکده کشاورزی
محمد رضائی
مربی دکتری
rezaei@91 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rezaei/fa

محمد رضائی

دکتری
دانشکده کشاورزی
محمد رضائی
مربی دکتری
rezaei@91 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rezaei/fa

کامران رضائیان پور

دکتری
دانشکده علوم پایه
کامران رضائیان پور
مربی دکتری
rezaeianpour@92 دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rezaeianpour/fa

قاسم

قاسم رنجبران

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
قاسم رنجبران
استادیار دکترای تخصصی
ranjbaran@94 دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ranjbaran/fa

شهره زارع کاریزی

دکتری
دانشکده علوم زیستی
شهره زارع کاریزی
استادیار دکتری
zare-karizi@95 دانشکده علوم زیستی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zare-karizi/fa

بابک زالی

دکتری
دانشکده علوم پایه
بابک زالی
مربی دکتری
zali@96 دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zali/fa

زهرا زبرجد

دکتری
دانشکده علوم انسانی
زهرا زبرجد
مربی دکتری
zebarjad@97 دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zebarjad/fa

کاوه زرگری

دکتری
دانشکده علوم زیستی
کاوه زرگری
استادیار دکتری
zargari@98 دانشکده علوم زیستی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zargari/fa

کامران زند

دکتری
دانشکده کشاورزی
کامران زند
مربی دکتری
k-zand@99 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/k-zand/fa

نازنین زند

دکتری
دانشکده کشاورزی
نازنین زند
استادیار دکتری
n_zand2008@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zand/fa