نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲۳۹ مورد.

آرش برزو

دکتری
دانشکده کشاورزی
آرش برزو
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/borzou/fa

شیلا برنجی

دکتری
دانشکده کشاورزی
شیلا برنجی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/berenji/fa

اصغر بهاری

دکتری
دانشکده علوم انسانی
اصغر بهاری
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/bahari/fa

محمدحسین بهشتی

دکتری
دانشکده علوم پایه
محمدحسین بهشتی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/beheshti/fa

مهری بهفر

دکتری
دانشکده علوم انسانی
مهری بهفر
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/behfar/fa

مریم

مریم بهنام مرادی

دکتری
دانشکده پرستاری و مامایی
مریم بهنام مرادی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده پرستاری و مامایی
۰۲۱۸۸۲۲۴۶۱۲

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/behnam-moradi/fa

گوگل اسکالر

عباس پازکی

دکتری
دانشکده علوم زیستی
عباس پازکی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده علوم زیستی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/pazoki/fa

آرزو پاکدل

دکتری
دانشکده کشاورزی
آرزو پاکدل
مربی دکتری
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/pakdel/fa

سیمین

سیمین پروانه وار

کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی
سیمین پروانه وار
مربی کارشناسی ارشد
[email protected] دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/parvanehvar/fa

محمدمهدی پناهی

دکتری
دانشکده علوم پایه
محمدمهدی پناهی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/panahi/fa

رضوان پوراحمدجکتاجی

دکتری
دانشکده کشاورزی

علی پورعباس

دکتری
دانشکده علوم انسانی
علی پورعباس
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/pour-abbas/fa

پروین پورمجیدیان

دکتری
دانشکده علوم انسانی
پروین پورمجیدیان
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/pourmajidian/fa

نیلوفر تاجدینی

دکتری
دانشکده علوم پایه
نیلوفر تاجدینی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/tajdini/fa

محمد ترابی

دکتری
دانشکده کشاورزی
محمد ترابی
دانشیار دکتری
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/m-torabi/fa

سیدمحمد ترابی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
سیدمحمد ترابی
استاد دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/torabi/fa

محمدعلی ترکمنی

دکتری
دانشکده علوم پایه