محمدرضا سلیمان پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)ترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه زنجان
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)ترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علو م و تحقیقات
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)ترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علو م و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)معاون آموزشی پردیس ورامینآزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

معاون آموزشی پردیس ورامین

سوابق پژوهشی

معاون آموزشی پردیس ورامین