خاستگاه حکومت امام علی(ع)

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش امام علی(ع) دانشگاه امام صادق(ع)واحد خواهران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۷۹
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی