آزادی از اندیشه مطهری تا ...

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشجشنواره دانشجویی همایش جهانی حکمت مطهر
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۳
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی