آسیب شناسی انتظار....

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش انتظار سبز واحد ورامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۳/۷
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای