پوشش زن تابعی از جهان بینی....

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشدومین همایش پوشش و آراستگی صراط واحد تهران شمال
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۳/۱۰
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای