زن در آیینه فمینیسم

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش ملی بررسی جایگاه و نقش زنان در جامعه ایران واحد اهواز
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۳/۱۲
محل برگزاری همایشاهواز
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی