حجاب،چالشها،فرصت ها،دورنماها

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش ملی گوهر عفاف واحد ورامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰/۲/۲۷
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی