واکاوی پیوند موسیقی و شعر در نظم فارسی

نویسندگانزهرا سلیمانی-مژگان یونسی
همایشنخستین همایش ملی ادبیات غنایی واحد نجف آباد
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۲/۲۲
محل برگزاری همایشنجف آباد
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی