زبان فارسی،رسانه جمعی دیروز، امروز و فردا

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش ملی پژوهش های نوین به زبان و ادبیات فارسی واحد ورامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷/۲
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی