زهرا سلیمانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴زبان و ادبیات عربدانشگاه امام صادق{ع} واحد خواهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸زبان و ادبیات عربدانشگاه دولتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۴زبان و ادبیات عربآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا{دانشکده علوم انسانی/گروه ادبیات فارسی}عضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵