بیتا سودائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)تاریخدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)باستان شناسی - گرایش پیش از تاریخدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)باستان شناسی- گرایش دوران تاریخیدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی تمام وقت- مدیر گروه(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

هیات علمی تمام وقت- مدیر گروه

سوابق پژوهشی

هیات علمی تمام وقت- مدیر گروه