ثمین صدیق

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی، گیاهپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)حشره شناسی کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمیآزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی