قاسم رنجبران

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)حقوقدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی(تنظیم نشده)تمام وقت۵

سوابق اجرایی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سوابق پژوهشی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی