سیمین پروانه وار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴ماماییعلوم پزشکی ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مامایی -بهداشت مادر و کودکدانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۹۹سلامت باروریدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ماماییعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۶