سعید محمدزاده نمین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکیدانشگاه محقق اردبیلی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)حشره شناسی کشاورزیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)حشره شناسی کشاورزی - بیوسیستماتیک حشراتدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت۷