معصومه مهدوی اورتاکند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زیست شناسی- گیاه شناسیدانشگاه تربیت معلم تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک گیاهیدانشگاه الزهرا
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک گیاهیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)آزمایشیتمام وقت۸