محبوبه لطفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۱مامایی- آموزش ماماییدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین پیشوا دانشکده پرستاری ماماییعضو هیئت علمیقطعیتمام وقت۱۸

ساعات حضور

۳۲ ساعت