رابعه خوشنویس زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زیست شناسی عمومیدانشگاه آزاد اسلامی مشهد
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)بیوفیزیکدانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)بیوفیزیکدانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر داخلی نشریه دانش زیستی ایرانپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر داخلی نشریه دانش زیستی ایران

سوابق پژوهشی

مدیر داخلی نشریه دانش زیستی ایران