ندا خردپیر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)حشره شناسی کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)حشره شناسی کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیکدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه گیاهپزشکیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱