نازنین فرهادیار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)شیمی معدنیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شیمی معدنیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشواآزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

سوابق پژوهشی

مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا