مجید فرهمندجو

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا(تنظیم نشده)تمام وقت