نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۳۹ مورد.

زهره علی زاده حقیقی

مربی

دانشکده پرستاری و مامایی

مریم عیدی

دانشیار

دانشکده علوم زیستی

اورنگ عیوض زاده

استادیار

دانشکده کشاورزی

مجید غنی زاده تبریزی

مربی

دانشکده علوم انسانی

موسی الرضا فدائی یامی

استادیار

دانشکده علوم پایه

حکیم

حکیم فرجی

استادیار

دانشکده علوم پایه

مهناز فرحمند

مربی

دانشکده علوم انسانی

نازنین

نازنین فرهادیار

دانشیار

دانشکده علوم پایه

مجید فرهمندجو

استادیار

دانشکده علوم پایه

فرهنگ فرهمندقوی

استادیار

دانشکده علوم پایه

فرهاد فرودی

استادیار

دانشکده کشاورزی

لادن فرومند

استادیار

دانشکده علوم انسانی

فریدون فضائلی نژادی

مربی

دانشکده کشاورزی

فاطمه فیض

مربی

دانشکده علوم انسانی

سیداحمد قاسمی

مربی

دانشکده علوم انسانی

سعیده قاسمی

مربی

دانشکده پرستاری و مامایی

فرزانه قاضی مغربی

مربی

دانشکده علوم پایه

ندا قراگوزلو

استادیار

دانشکده علوم انسانی