نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

مرجان علی اکبرزاده زهتاب

دکتری
دانشکده علوم انسانی

زهره علی زاده حقیقی

دکتری
دانشکده پرستاری و مامایی
زهره علی زاده حقیقی
مربی دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/haghighi/fa

مریم عیدی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم زیستی
مریم عیدی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/eidi/fa

اورنگ عیوض زاده

دکتری
دانشکده کشاورزی
اورنگ عیوض زاده
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/eyvaz-zadeh/fa

مجید غنی زاده تبریزی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
مجید غنی زاده تبریزی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghanizadeh-tabrizi/fa

موسی الرضا فدائی یامی

دکتری
دانشکده علوم پایه
موسی الرضا فدائی یامی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/fadaei-yami/fa

حکیم

حکیم فرجی

دکتری
دانشکده علوم پایه
حکیم فرجی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/faraji/fa

مهناز فرحمند

دکتری
دانشکده علوم انسانی
مهناز فرحمند
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/farahmand/fa

نازنین

نازنین فرهادیار

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
نازنین فرهادیار
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/farhadyar/fa

مجید فرهمندجو

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
مجید فرهمندجو
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/farahmandjou/fa

گوگل اسکالر

فرهنگ فرهمندقوی

دکتری
دانشکده علوم پایه
فرهنگ فرهمندقوی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/farahmand-ghavi/fa

فرهاد فرودی

دکتری
دانشکده کشاورزی
فرهاد فرودی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/foroudi/fa

لادن فرومند

دکتری
دانشکده علوم انسانی
لادن فرومند
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/foroumand/fa

فریدون فضائلی نژادی

دکتری
دانشکده کشاورزی

فاطمه فیض

دکتری
دانشکده علوم انسانی
فاطمه فیض
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/feyz/fa

سیداحمد قاسمی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
سیداحمد قاسمی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghasemi/fa

سعیده قاسمی

دانشکده پرستاری و مامایی
سعیده قاسمی
مربی -
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/s-ghasemi/fa

فرزانه قاضی مغربی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه
فرزانه قاضی مغربی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghazi-maghrebi/fa