نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۳۴ مورد.

اورنگ عیوض زاده

استادیار

دانشکده کشاورزی

مجید غنی زاده تبریزی

مربی

دانشکده علوم انسانی

موسی الرضا فدائی یامی

استادیار

دانشکده علوم پایه

حکیم

حکیم فرجی

استادیار

دانشکده علوم پایه

مهناز فرحمند

مربی

دانشکده علوم انسانی

نازنین

نازنین فرهادیار

دانشیار

دانشکده علوم پایه

مجید فرهمندجو

استادیار

دانشکده علوم پایه

فرهنگ فرهمندقوی

استادیار

دانشکده علوم پایه

فرهاد فرودی

استادیار

دانشکده کشاورزی

لادن فرومند

استادیار

دانشکده علوم انسانی

فریدون فضائلی نژادی

مربی

دانشکده کشاورزی

فاطمه فیض

مربی

دانشکده علوم انسانی

سیداحمد قاسمی

مربی

دانشکده علوم انسانی

فرزانه قاضی مغربی

مربی

دانشکده علوم پایه

ندا قراگوزلو

استادیار

دانشکده علوم انسانی

سید امیر قریشی

مربی

دانشکده علوم پایه

لیلا قلیجائی

مربی

دانشکده علوم انسانی

علیرضا قوجه زاده هلانی

مربی

دانشکده علوم انسانی