نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

الهام ضرغامی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
الهام ضرغامی
مربی دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zarghami/fa

زهره طالبی

مربی
دانشکده علوم پایه
زهره طالبی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/talebi/fa

محسن طاهری جبلی

مربی
دانشکده علوم انسانی
محسن طاهری جبلی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/taheri-jebelli/fa

سیدحسین طباطبائی

مربی
دانشکده کشاورزی
سیدحسین طباطبائی
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/tabatabaei/fa

مژگان طباطبایی جمارانی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
مژگان طباطبایی جمارانی
مربی دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/tabatabaei-jamarani/fa

طاهره طلوعی پورلنجوانی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
طاهره طلوعی پورلنجوانی
مربی -
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/toluoei/fa

محمدرضا عابدینی

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا عابدینی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/abedini/fa

مهرزاد عبادی قهرمانی

مربی
دانشکده علوم پایه

کتایون عباسپورچگینی

مربی
دانشکده علوم انسانی
کتایون عباسپورچگینی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/abbaspour-chegini/fa

نوشین عبدلی یزدی

مربی
دانشکده علوم پایه
نوشین عبدلی یزدی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/abdoli-yazdi/fa

مرجان عرب

مربی
دانشکده علوم زیستی
مرجان عرب
مربی دکتری
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/arab/fa

پیمان عزیزی

استادیار
دانشکده کشاورزی
پیمان عزیزی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/azizi/fa

فریبرز

فریبرز عزیزی نژاد

استادیار
دانشکده علوم پایه
فریبرز عزیزی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/azizi-nezhad/fa

جمشید عسگررمکی

مربی
دانشکده علوم انسانی
جمشید عسگررمکی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asgar-ramaki/fa

عمران عسگری

مربی
دانشکده علوم انسانی
عمران عسگری
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asgari/fa

قباد عسگری جعفرآبادی

استادیار
دانشکده کشاورزی
قباد عسگری جعفرآبادی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asghari-jafarabad/fa

حمیدرضا علائی

استادیار
دانشکده علوم پایه
حمیدرضا علائی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/alaei/fa

فاطمه علوی زرنگ

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
فاطمه علوی زرنگ
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/alavi-zerang/fa

گوگل اسکالر