نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

الهام ضرغامی

دکتری
دانشکده پرستاری و مامایی
الهام ضرغامی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zarghami/fa

زهره طالبی

دکتری
دانشکده علوم پایه
زهره طالبی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/talebi/fa

محسن طاهری جبلی

دکتری
دانشکده علوم انسانی

سیدحسین طباطبائی

دکتری
دانشکده کشاورزی

مژگان طباطبایی جمارانی

دکتری
دانشکده پرستاری و مامایی

طاهره طلوعی پورلنجوانی

دانشکده پرستاری و مامایی

محمدرضا عابدینی

دکتری
دانشکده کشاورزی
محمدرضا عابدینی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/abedini/fa

مهرزاد عبادی قهرمانی

دکتری
دانشکده علوم پایه

کتایون عباسپورچگینی

دکتری
دانشکده علوم انسانی

نوشین عبدلی یزدی

دکتری
دانشکده علوم پایه

مرجان عرب

دکتری
دانشکده علوم زیستی
مرجان عرب
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم زیستی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/arab/fa

پیمان عزیزی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
پیمان عزیزی
استادیار دکترای تخصصی
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/azizi/fa

فریبرز

فریبرز عزیزی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
فریبرز عزیزی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
[email protected] دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/azizi-nezhad/fa

جمشید عسگررمکی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
جمشید عسگررمکی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asgar-ramaki/fa

عمران عسگری

دکتری
دانشکده علوم انسانی
عمران عسگری
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asgari/fa

قباد عسگری جعفرآبادی

دکتری
دانشکده کشاورزی

حمیدرضا علائی

دکتری
دانشکده علوم پایه
حمیدرضا علائی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/alaei/fa

فاطمه علوی زرنگ

کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی
فاطمه علوی زرنگ
مربی کارشناسی ارشد
[email protected] دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/alavi-zerang/fa

گوگل اسکالر