نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

نسرین شریف رازی

مربی
دانشکده علوم انسانی
نسرین شریف رازی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sharif-razi/fa

محسن شعبانی

استادیار
دانشکده علوم پایه
محسن شعبانی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shabani/fa

امید شعبانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
امید شعبانی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/o-shabani/fa

محمدعلی شفایی

مربی
دانشکده علوم انسانی
محمدعلی شفایی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahafei/fa

علیرضا شفیعی امین

مربی
دانشکده علوم پایه
علیرضا شفیعی امین
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shafiei-amin/fa

محمدحسن شکوهیان

استادیار
دانشکده علوم پایه
محمدحسن شکوهیان
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shokouhian/fa

علیرضا شهاب لواسانی

استادیار
دانشکده کشاورزی
علیرضا شهاب لواسانی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahab-lavasani/fa

رقیه شهابی

مربی
دانشکده علوم انسانی
رقیه شهابی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahabi/fa

حمیدرضا شهبازی

استادیار
دانشکده علوم پایه
حمیدرضا شهبازی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahbazi/fa

شیرین شهبازی صیقلده

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
شیرین شهبازی صیقلده
مربی دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahbazi-seyghaldeh/fa

شاداب

شاداب شهسواری

استادیار
دانشکده علوم پایه
شاداب شهسواری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shahsavari/fa

گوگل اسکالر

حسینعلی شیبانی

استادیار
دانشکده کشاورزی
حسینعلی شیبانی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sheybani/fa

علی شیرکوند

مربی
دانشکده علوم پایه
علی شیرکوند
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shirkavand/fa

حسن

حسن صاحب جمعی

استادیار
دانشکده علوم زیستی
حسن صاحب جمعی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sahen-jamei/fa

زهره صادقی افجه

استادیار
دانشکده علوم انسانی
زهره صادقی افجه
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sadeghi-afjeh/fa

ثمین

ثمین صدیق

استادیار
دانشکده کشاورزی
ثمین صدیق
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sedigh/fa

راحله صفائی جوان

استادیار
دانشکده علوم زیستی
راحله صفائی جوان
استادیار دکتری
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/safaei-javan/fa

یاور صفایی مهربانی

استادیار
دانشکده علوم پایه
یاور صفایی مهربانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/y-mehrabani/fa