نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

نازنین زند

استادیار
دانشکده کشاورزی
نازنین زند
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zand/fa

آزاده زنوزی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
آزاده زنوزی
مربی دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zounozi/fa

غلامرضا زهتابیان

استاد
دانشکده کشاورزی
غلامرضا زهتابیان
استاد دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zahtabian/fa

سمیه زیادی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
سمیه زیادی
مربی -
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/somayyeh-ziadi/fa

نسرین سادات شریفی

مربی
دانشکده علوم انسانی
نسرین سادات شریفی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sadat-sharifi/fa

بهرنگ سلاجقه

مربی
دانشکده علوم زیستی
بهرنگ سلاجقه
مربی دکتری
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/salajegheh/fa

محمدرضا

محمدرضا سلیمان پور

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا سلیمان پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/soleymanpour/fa

زهرا

زهرا سلیمانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
زهرا سلیمانی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/soleymani/fa

حسین سلیمانی

استادیار
دانشکده کشاورزی
حسین سلیمانی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/soleimani/fa

ربابه سهندی طرق

استادیار
دانشکده علوم پایه
ربابه سهندی طرق
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sahandi-taragh/fa

فرانک سهیلی نژاد

استادیار
دانشکده علوم پایه
فرانک سهیلی نژاد
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/soheili-nezhad/fa

بیتا

بیتا سودائی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
بیتا سودائی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sodaei/fa

سیدعباس سیادتی

استادیار
دانشکده پرستاری و مامایی
سیدعباس سیادتی
استادیار دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/siadati/fa

بهمن سیدنظری

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
بهمن سیدنظری
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/seyednazari/fa

هاله شاعری

مربی
دانشکده علوم انسانی
هاله شاعری
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shaeri/fa

فریور شایانفر

مربی
دانشکده کشاورزی
فریور شایانفر
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shayanfar/fa

محمد شجاعی

استادیار
دانشکده علوم پایه
محمد شجاعی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/shojaei/fa

مصطفی شجاعی جشوقانی

مربی
دانشکده علوم پایه