نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۳۴ مورد.

غلامرضا زهتابیان

استاد

دانشکده کشاورزی

نسرین سادات شریفی

مربی

دانشکده علوم انسانی

بهرنگ سلاجقه

مربی

دانشکده علوم زیستی

محمدرضا

محمدرضا سلیمان پور

استادیار

دانشکده کشاورزی

زهرا سلیمانی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

حسین سلیمانی

استادیار

دانشکده کشاورزی

ربابه سهندی طرق

استادیار

دانشکده علوم پایه

فرانک سهیلی نژاد

استادیار

دانشکده علوم پایه

بیتا

بیتا سودائی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

سیدعباس سیادتی

استادیار

دانشکده پرستاری و مامایی

بهمن سیدنظری

دانشیار

دانشکده علوم انسانی

هاله شاعری

مربی

دانشکده علوم انسانی

فریور شایانفر

مربی

دانشکده کشاورزی

محمد شجاعی

استادیار

دانشکده علوم پایه

مصطفی شجاعی جشوقانی

مربی

دانشکده علوم پایه

نسرین شریف رازی

مربی

دانشکده علوم انسانی

محسن شعبانی

استادیار

دانشکده علوم پایه

امید شعبانی

مربی

دانشکده علوم انسانی