نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

کاظم دزفولیان راد

استاد
دانشکده علوم انسانی
کاظم دزفولیان راد
استاد دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/dezfoulian-rad/fa

مهدی دلیر

مربی
دانشکده علوم پایه
مهدی دلیر
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/dalir/fa

بابک راشدی اسگوئی

مربی
دانشکده علوم پایه
بابک راشدی اسگوئی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rashedi-oskoei/fa

مهری رباط جزی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
مهری رباط جزی
مربی دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/robatjazi/fa

پیمان رجائی

استادیار
دانشکده کشاورزی
پیمان رجائی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rajaei/fa

حمیدرضا رجب لاریجانی

استادیار
دانشکده کشاورزی
حمیدرضا رجب لاریجانی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rajab-larijani/fa

مهدی رسولی

استادیار
دانشکده کشاورزی
مهدی رسولی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rasouli/fa

مریم رشیدفر

استادیار
دانشکده کشاورزی
مریم رشیدفر
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rashidfar/fa

محمد رضائی

مربی
دانشکده کشاورزی
محمد رضائی
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rezaei/fa

محمد رضائی

مربی
دانشکده کشاورزی
محمد رضائی
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rezaei/fa

محمد رضائی

مربی
دانشکده کشاورزی
محمد رضائی
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rezaei/fa

کامران رضائیان پور

مربی
دانشکده علوم پایه
کامران رضائیان پور
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/rezaeianpour/fa

قاسم

قاسم رنجبران

استادیار
دانشکده علوم انسانی
قاسم رنجبران
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ranjbaran/fa

شهره زارع کاریزی

استادیار
دانشکده علوم زیستی
شهره زارع کاریزی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zare-karizi/fa

بابک زالی

مربی
دانشکده علوم پایه
بابک زالی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zali/fa

زهرا زبرجد

مربی
دانشکده علوم انسانی
زهرا زبرجد
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zebarjad/fa

کاوه زرگری

استادیار
دانشکده علوم زیستی
کاوه زرگری
استادیار دکتری
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/zargari/fa

کامران زند

مربی
دانشکده کشاورزی
کامران زند
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/k-zand/fa