نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۳۹ مورد.

مهدی ترکیان بلداجی

استادیار

دانشکده علوم پایه

خدیجه تعمیدی

مربی

دانشکده پرستاری و مامایی

حمیدرضا توحیدی مقدم

استادیار

دانشکده کشاورزی

رضا جعفرپور هادی کیاشری

مربی

دانشکده علوم پایه

عباس جهان بخشی

مربی

دانشکده کشاورزی

یعقوب جوادی

مربی

دانشکده علوم انسانی

مهین جوانمردچیانه

استادیار

دانشکده علوم انسانی

اشرف چگنی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

مریم حاجیان باغی

مربی

دانشکده علوم انسانی

صادق حسینی

مربی

دانشکده علوم پایه

سهیلا حقیقی آذر

مربی

دانشکده علوم انسانی

طاهره خبازی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

صمد خبازی اسکوئی

مربی

دانشکده علوم پایه

معصومه خدادادی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

ندا

ندا خردپیر

استادیار

دانشکده کشاورزی

بیژن خورشیدپورنوبندگانی

مربی

دانشکده کشاورزی

رابعه خوشنویس زاده

استادیار

دانشکده علوم زیستی

الهام خیاطان

مربی

دانشکده علوم انسانی