نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

مهدی ترکیان بلداجی

استادیار
دانشکده علوم پایه
مهدی ترکیان بلداجی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/torkian-beldaji/fa

خدیجه تعمیدی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
خدیجه تعمیدی
مربی دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/tamidi/fa

حمیدرضا توحیدی مقدم

استادیار
دانشکده کشاورزی
حمیدرضا توحیدی مقدم
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/tohidi-moghadam/fa

رضا جعفرپور هادی کیاشری

مربی
دانشکده علوم پایه

عباس جهان بخشی

مربی
دانشکده کشاورزی
عباس جهان بخشی
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/jahanbakhsi/fa

یعقوب جوادی

مربی
دانشکده علوم انسانی
یعقوب جوادی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/javadi/fa

مهین جوانمردچیانه

استادیار
دانشکده علوم انسانی
مهین جوانمردچیانه
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/javanmardchianeh/fa

اشرف چگنی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
اشرف چگنی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/chegini/fa

مریم حاجیان باغی

مربی
دانشکده علوم انسانی
مریم حاجیان باغی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/hajian-baghi/fa

صادق حسینی

مربی
دانشکده علوم پایه
صادق حسینی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/hosseini/fa

سهیلا حقیقی آذر

مربی
دانشکده علوم انسانی
سهیلا حقیقی آذر
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/haghigh-azar/fa

طاهره خبازی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
طاهره خبازی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/khabbazi/fa

صمد خبازی اسکوئی

مربی
دانشکده علوم پایه
صمد خبازی اسکوئی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/khabbazi-oskouei/fa

معصومه خدادادی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
معصومه خدادادی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/khodadadi/fa

ندا

ندا خردپیر

استادیار
دانشکده کشاورزی
ندا خردپیر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kheradpir/fa

رابعه خوشنویس زاده

استادیار
دانشکده علوم زیستی
رابعه خوشنویس زاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/khoshnevis-zadeh/fa

الهام خیاطان

مربی
دانشکده علوم انسانی
الهام خیاطان
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/khayatan/fa