نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

آرش برزو

استادیار
دانشکده کشاورزی
آرش برزو
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/borzou/fa

شیلا برنجی

استادیار
دانشکده کشاورزی
شیلا برنجی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/berenji/fa

اصغر بهاری

مربی
دانشکده علوم انسانی
اصغر بهاری
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/bahari/fa

محمدحسین بهشتی

استادیار
دانشکده علوم پایه
محمدحسین بهشتی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/beheshti/fa

مهری بهفر

مربی
دانشکده علوم انسانی
مهری بهفر
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/behfar/fa

مریم

مریم بهنام مرادی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
مریم بهنام مرادی
مربی دکتری
۰۲۱۸۸۲۲۴۶۱۲ دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/behnam-moradi/fa

گوگل اسکالر

عباس پازکی

استادیار
دانشکده علوم زیستی
عباس پازکی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/pazoki/fa

آرزو پاکدل

مربی
دانشکده کشاورزی
آرزو پاکدل
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/pakdel/fa

سیمین

سیمین پروانه وار

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
سیمین پروانه وار
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/parvanehvar/fa

محمدمهدی پناهی

مربی
دانشکده علوم پایه
محمدمهدی پناهی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/panahi/fa

رضوان پوراحمدجکتاجی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
رضوان پوراحمدجکتاجی
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/pourahmad-jaktaji/fa

علی پورعباس

استادیار
دانشکده علوم انسانی
علی پورعباس
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/pour-abbas/fa

پروین پورمجیدیان

استادیار
دانشکده علوم انسانی
پروین پورمجیدیان
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/pourmajidian/fa

طاهره پورمیرجعفری فیروزآبادی

استادیار
دانشکده علوم پایه

نیلوفر تاجدینی

استادیار
دانشکده علوم پایه
نیلوفر تاجدینی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/tajdini/fa

محمد ترابی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
محمد ترابی
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/m-torabi/fa

سیدمحمد ترابی

استاد
دانشکده علوم انسانی
سیدمحمد ترابی
استاد دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/torabi/fa

محمدعلی ترکمنی

مربی
دانشکده علوم پایه
محمدعلی ترکمنی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/torkamani/fa