نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

سیروس اشیدری

دانشیار
دانشکده کشاورزی
سیروس اشیدری
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/oshidari/fa

معصومه اصغری

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
معصومه اصغری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asghari/fa

گوگل اسکالر

آرش افشاراحمدی

مربی
دانشکده علوم پایه
آرش افشاراحمدی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/afshar-ahmadi/fa

سعیده افشارمنش

مربی
دانشکده علوم پایه
سعیده افشارمنش
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/afshar-manesh/fa

ناصرعلی افضل نژاد

استادیار
دانشکده علوم انسانی
ناصرعلی افضل نژاد
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/afzal-nezad/fa

تیمور اکبری

استادیار
دانشکده علوم انسانی
تیمور اکبری
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/akbari/fa

مصطفی

مصطفی امیری

مربی
دانشکده علوم انسانی
مصطفی امیری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/amiri/fa

عاطفه امینی نیا

استادیار
دانشکده علوم انسانی
عاطفه امینی نیا
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/amini-nia/fa

ساسان انتظاری

مربی
دانشکده کشاورزی
ساسان انتظاری
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/entezari/fa

میثم اویسی

استادیار
دانشکده کشاورزی
میثم اویسی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/oveysi/fa

نعمت اله بابائی

استادیار
دانشکده پرستاری و مامایی
نعمت اله بابائی
استادیار دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/babaei/fa

محمد باباپور

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محمد باباپور
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/babapour/fa

علی بادامچی

مربی
دانشکده علوم انسانی
علی بادامچی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/badamchi/fa

زری باغانی ثانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
زری باغانی ثانی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/baghani-sani/fa

محمود باغبان طرقدری

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محمود باغبان طرقدری
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/baghban-taraghdari/fa

فهیمه باغبانی آرانی

استادیار
دانشکده علوم زیستی
فهیمه باغبانی آرانی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/baghani-arani/fa

محمد بختیاری

مربی
دانشکده علوم انسانی
محمد بختیاری
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/bakhtiari/fa