نمایش ۲۳۵ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

روزبه یلفانی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
روزبه یلفانی
مربی دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/yalfani/fa

پرستو یمینی

مربی
دانشکده علوم انسانی
پرستو یمینی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/yamini/fa

پرویز یوسفی

مربی
دانشکده علوم انسانی
پرویز یوسفی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/yousefi/fa

روح اله یوسفی زشک

مربی
دانشکده علوم انسانی
روح اله یوسفی زشک
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/yousefi-zoshk/fa

سیامک

سیامک یوسفی سیاهکلرودی

دانشیار
دانشکده علوم زیستی
سیامک یوسفی سیاهکلرودی
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/yousefi-siahkal/fa