نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

سیما نظرپور

استادیار
دانشکده پرستاری و مامایی
سیما نظرپور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nazarpour/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

رضا نعمت اللهی

مربی
دانشکده علوم پایه
رضا نعمت اللهی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nematollahi/fa

نبی اله نعمتی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
نبی اله نعمتی
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nemati/fa

فاطمه

فاطمه نوربخش

استادیار
دانشکده علوم زیستی
فاطمه نوربخش
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nourbakhsh/fa

ایرج نوروزی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
ایرج نوروزی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nourozi/fa

محسن نوری

مربی
دانشکده کشاورزی
محسن نوری
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nouri/fa

بیژن نیکوروان

استادیار
دانشکده علوم پایه
بیژن نیکوروان
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nikooravan/fa

شکرالله نیکوند

استادیار
دانشکده علوم انسانی
شکرالله نیکوند
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nikvand/fa

یاسمن هاشمی

استادیار
دانشکده علوم پایه
یاسمن هاشمی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/y-hashemi/fa

مجید هاشمی

استادیار
دانشکده علوم پایه
مجید هاشمی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/hashemi/fa

قدسیه سادات هاشمی دولابی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
قدسیه سادات هاشمی دولابی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/hashemi-doulabi/fa

مهناز هاشمی روان

استادیار
دانشکده کشاورزی
مهناز هاشمی روان
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/hashemiravan/fa

ندا هدایت

استادیار
دانشکده علوم انسانی
ندا هدایت
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/hedayat/fa

محمدرضا همایونی

مربی
دانشکده کشاورزی
محمدرضا همایونی
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/homayouni/fa

سحر هنرمندجهرمی

استادیار
دانشکده علوم پایه
سحر هنرمندجهرمی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/honarmanjahromi/fa

رحیم هنرنژاد

استادیار
دانشکده کشاورزی
رحیم هنرنژاد
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/honarnezhad/fa

سعید واشانی

مربی
دانشکده کشاورزی
سعید واشانی
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/vashani/fa

شمسی واقف زاده

استاد
دانشکده علوم انسانی
شمسی واقف زاده
استاد دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/vaghefzadeh/fa