نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

مهدی منصوری

مربی
دانشکده علوم پایه
مهدی منصوری
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/mansouriz/fa

الهام منیری

دانشیار
دانشکده علوم پایه
الهام منیری
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/moniri/fa

معصومه

معصومه مهدوی اورتاکند

استادیار
دانشکده علوم زیستی
معصومه مهدوی اورتاکند
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/mahdavi-ortakand/fa

روح اله مهمان نوازان

استادیار
دانشکده علوم انسانی
روح اله مهمان نوازان
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/mehman-navazan/fa

سارا موحد

دانشیار
دانشکده کشاورزی
سارا موحد
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/movahed/fa

سیدناصر موسوی

مربی
دانشکده کشاورزی
سیدناصر موسوی
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/s-mousavi/fa

سیدعبدالمجید موسوی

استادیار
دانشکده کشاورزی
سیدعبدالمجید موسوی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/mousavi/fa

مهدیه سادات موسوی

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
مهدیه سادات موسوی
مربی -
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/sadatmusavi/fa

نیما موهبتی

مربی
دانشکده علوم پایه
نیما موهبتی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/moohebati/fa

سیده فاطمه میرآقاسی رودکی

مربی
دانشکده علوم انسانی

هادی میرزایی برزی

مربی
دانشکده علوم انسانی
هادی میرزایی برزی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/mirzaei-barzi/fa

مهساسادات میرعلینقی

استادیار
دانشکده علوم پایه
مهساسادات میرعلینقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/miralinaghi/fa

لیلا ناطقی

استادیار
دانشکده کشاورزی
لیلا ناطقی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nateghi/fa

فرح

فرح نامنی

استادیار
دانشکده علوم پایه
فرح نامنی
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۰ دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nameni/fa

مهدی نجفی خواه

دانشیار
دانشکده علوم پایه
مهدی نجفی خواه
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/najafi-khah/fa

محمد نصری

دانشیار
دانشکده کشاورزی
محمد نصری
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nasri/fa

عزت اله نصیری

استادیار
دانشکده علوم انسانی
عزت اله نصیری
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/nasiri/fa