نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۳۹ مورد.

سید امیر قریشی

دکتری
دانشکده علوم پایه
سید امیر قریشی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghoreyshi/fa

لیلا قلیجائی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
لیلا قلیجائی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghelijaei/fa

علیرضا قوجه زاده هلانی

دکتری
دانشکده علوم انسانی

فرشاد قوشچی

دکتری
دانشکده کشاورزی
فرشاد قوشچی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghoshchi/fa

ملیحه قیاسوند

دانشکده پرستاری و مامایی
ملیحه قیاسوند
مربی -
[email protected] دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghiyasvand/fa

پوریا کاشانی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
پوریا کاشانی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kashani/fa

علی کاظمی

دکتری
دانشکده پرستاری و مامایی
علی کاظمی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kazemi/fa

فیروزه کدخدائی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
فیروزه کدخدائی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kadkhodaei/fa

مهدی کردبچه حسین آباد

دکتری
دانشکده علوم انسانی

حسین کرمی

دکتری
دانشکده علوم پایه
حسین کرمی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/h-karami/fa

غلامحسین کرمی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
غلامحسین کرمی
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/karami/fa

ناصر کریمی

دکتری
دانشکده کشاورزی
ناصر کریمی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/n-karimi/fa

کاظم کریمی

دکتری
دانشکده کشاورزی
کاظم کریمی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/karimi/fa

پورنگ کسرائی

دکتری
دانشکده کشاورزی
پورنگ کسرائی
استادیار دکتری
[email protected] دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kasraei/fa

مژده کمالی فرد

دکتری
دانشکده علوم انسانی
مژده کمالی فرد
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kamalifard/fa

مژگان کوهپایه زاده اصفهانی

دکتری
دانشکده علوم انسانی

مسعود گماری

دکتری
دانشکده علوم انسانی
مسعود گماری
مربی دکتری
[email protected] دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/gomari/fa

محبوبه لطفی

کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی
محبوبه لطفی
مربی کارشناسی ارشد
[email protected] دانشکده پرستاری و مامایی
۷۷۸۸۷۸۲۳

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/lotfi/fa