نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

ندا قراگوزلو

استادیار
دانشکده علوم انسانی
ندا قراگوزلو
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/gharaghozlou/fa

سید امیر قریشی

مربی
دانشکده علوم پایه
سید امیر قریشی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghoreyshi/fa

لیلا قلیجائی

مربی
دانشکده علوم انسانی
لیلا قلیجائی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghelijaei/fa

علیرضا قوجه زاده هلانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
علیرضا قوجه زاده هلانی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghojeh-zadeh/fa

فرشاد قوشچی

استادیار
دانشکده کشاورزی
فرشاد قوشچی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghoshchi/fa

ملیحه قیاسوند

مربی
دانشکده پرستاری و مامایی
ملیحه قیاسوند
مربی -
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ghiyasvand/fa

پوریا کاشانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
پوریا کاشانی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kashani/fa

علی کاظمی

استادیار
دانشکده پرستاری و مامایی
علی کاظمی
استادیار دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kazemi/fa

فیروزه کدخدائی

مربی
دانشکده علوم انسانی
فیروزه کدخدائی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kadkhodaei/fa

مهدی کردبچه حسین آباد

مربی
دانشکده علوم انسانی

حسین کرمی

مربی
دانشکده علوم پایه
حسین کرمی
مربی دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/h-karami/fa

غلامحسین کرمی

مربی
دانشکده علوم انسانی
غلامحسین کرمی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/karami/fa

ناصر کریمی

استادیار
دانشکده کشاورزی
ناصر کریمی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/n-karimi/fa

کاظم کریمی

استادیار
دانشکده کشاورزی
کاظم کریمی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/karimi/fa

پورنگ کسرائی

استادیار
دانشکده کشاورزی
پورنگ کسرائی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kasraei/fa

مژده کمالی فرد

مربی
دانشکده علوم انسانی
مژده کمالی فرد
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/kamalifard/fa

مژگان کوهپایه زاده اصفهانی

مربی
دانشکده علوم انسانی

مسعود گماری

مربی
دانشکده علوم انسانی
مسعود گماری
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/gomari/fa