نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

فاطمه آبائی

دکتری
دانشکده علوم پایه
فاطمه آبائی
دانشیار دکتری
abaei@iauvaramin.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/abaei/fa

فاطمه

فاطمه آذرخشی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
فاطمه آذرخشی
استادیار دکترای تخصصی
fa_azarakhshi@iauvaramin.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/azarakhshi/fa

مجید آقامحسنی فشمی

دکتری
دانشکده کشاورزی
مجید آقامحسنی فشمی
استادیار دکتری
aghamohseni-fashami@15 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/aghamohseni-fashami/fa

اسداله آقامیرکریمی

دکتری
دانشکده کشاورزی
اسداله آقامیرکریمی
استاد دکتری
aghamirkarimi@16 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/aghamirkarimi/fa

غلامرضا آهکیان

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه
غلامرضا آهکیان
مربی کارشناسی ارشد
ahakian@17 دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ahakian/fa

محمد ابراهیم زاده

دکتری
دانشکده علوم زیستی
محمد ابراهیم زاده
استادیار دکتری
ebrahimzadeh@18 دانشکده علوم زیستی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ebrahimzadeh/fa

مهدی

مهدی ابراهیمی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
مهدی ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
ebrahimi@iauvaramin.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ebrahimi-m/fa

محمدحسن احمدپور

دکتری
دانشکده پرستاری و مامایی
محمدحسن احمدپور
استادیار دکتری
dr.ahmadpour@gmail.com دانشکده پرستاری و مامایی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ahmadpour/fa

نازنین احمدی

دکتری
دانشکده علوم پایه
نازنین احمدی
استادیار دکتری
nazaninahmady@ymail.com دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/n-ahmadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

سروه احمدی

دکتری
دانشکده کشاورزی
سروه احمدی
مربی دکتری
s-ahmadi@22 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/s-ahmadi/fa

اکبر احمدی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
اکبر احمدی
استادیار دکتری
akbar9000@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://akbarahmadi.ir/

حسین احمدی چناربن

دکتری
دانشکده کشاورزی
حسین احمدی چناربن
استادیار دکتری
ahmadichenarbon@24 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ahmadichenarbon/fa

محمدرضا اسحاقی

دکتری
دانشکده کشاورزی
محمدرضا اسحاقی
استادیار دکتری
eshaghi@25 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/eshaghi/fa

سیمین اسداللهی

دکتری
دانشکده کشاورزی
سیمین اسداللهی
استادیار دکتری
asadollahi@26 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asadollahi/fa

حسن اسدی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
حسن اسدی
استادیار دکتری
h-asadi@27 دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/h-asadi/fa

پویا اسدی

دکتری
دانشکده علوم پایه
پویا اسدی
استادیار دکتری
asadi77@gmail.com دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asadi/fa

علیرضا اسکندری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
علیرضا اسکندری
استادیار دکترای تخصصی
aeskandari1354@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/eskandari-a/fa

گوگل اسکالر

سیدمحمد اشکان

دکتری
دانشکده کشاورزی
سیدمحمد اشکان
دانشیار دکتری
ashkan@29 دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ashkan/fa