نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۴۰ مورد.

فاطمه آبائی

دانشیار
دانشکده علوم پایه
فاطمه آبائی
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/abaei/fa

فاطمه

فاطمه آذرخشی

استادیار
دانشکده علوم پایه
فاطمه آذرخشی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/azarakhshi/fa

مجید آقامحسنی فشمی

استادیار
دانشکده کشاورزی
مجید آقامحسنی فشمی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/aghamohseni-fashami/fa

اسداله آقامیرکریمی

استاد
دانشکده کشاورزی
اسداله آقامیرکریمی
استاد دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/aghamirkarimi/fa

غلامرضا آهکیان

مربی
دانشکده علوم پایه
غلامرضا آهکیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ahakian/fa

محمد ابراهیم زاده

استادیار
دانشکده علوم زیستی
محمد ابراهیم زاده
استادیار دکتری
- دانشکده علوم زیستی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ebrahimzadeh/fa

مهدی

مهدی ابراهیمی

استادیار
دانشکده علوم پایه
مهدی ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ebrahimi-m/fa

محمدحسن احمدپور

استادیار
دانشکده پرستاری و مامایی
محمدحسن احمدپور
استادیار دکتری
- دانشکده پرستاری و مامایی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ahmadpour/fa

نازنین احمدی

استادیار
دانشکده علوم پایه
نازنین احمدی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/n-ahmadi/fa

Google Scholar Scopus

سروه احمدی

مربی
دانشکده کشاورزی
سروه احمدی
مربی دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/s-ahmadi/fa

اکبر احمدی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
اکبر احمدی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://akbarahmadi.ir/

حسین احمدی چناربن

استادیار
دانشکده کشاورزی
حسین احمدی چناربن
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ahmadichenarbon/fa

محمدرضا اسحاقی

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا اسحاقی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/eshaghi/fa

سیمین اسداللهی

استادیار
دانشکده کشاورزی
سیمین اسداللهی
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asadollahi/fa

حسن اسدی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
حسن اسدی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/h-asadi/fa

پویا اسدی

استادیار
دانشکده علوم پایه
پویا اسدی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/asadi/fa

علیرضا اسکندری

استادیار
دانشکده علوم انسانی
علیرضا اسکندری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/eskandari-a/fa

Google Scholar

سیدمحمد اشکان

دانشیار
دانشکده کشاورزی
سیدمحمد اشکان
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iauvaramin.ac.ir/ashkan/fa