مریم عیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زیست شناسی - فیزیولوژِی جانوریتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۰زیست شناسی - فیزیولوژی جانوریدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم زیستیعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۲۰

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

2

3

4

مقاله نویسی به زبان فارسی

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

چگونه یک سمینار خوب ارائه دهیم

روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1- دبیر کنگره گیاهان معطر - دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

2 - دبیر همایش کشاورزی پایدار - انشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا 

1 - مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

2- عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

1- انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

2 - انجمن علوم اعصاب ایران

3 - Association of Pharmacy Professionals (APP), India