مهدی ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زیست شناسی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زیست شناسی-بیوشیمی
دکترای Ph.D(تنظیم نشده)زیست شناسی- بیوشیمی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
(تنظیم نشده)مدیرگروه بیوشیمی و بیوفیزیک(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)۷