مهدی ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زیست شناسی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زیست شناسی-بیوشیمی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زیست شناسی- بیوشیمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرگروه بیوشیمی و بیوفیزیک(تنظیم نشده)تمام وقت۷

سوابق اجرایی

مدیرگروه بیوشیمی و بیوفیزیک

سوابق پژوهشی

مدیرگروه بیوشیمی و بیوفیزیک