بهداشت محیط در رستوران و آشپزخانه

نویسندگانمریم بهنام مرادی و الهام ضرغامی
همایشکنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲/۹/۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

کلید واژه ها: بهداشت محیط، رستوران