رابطه رژیم غذایی و کیست ها و سرطان تخمدان

نویسندگانمریم بهنام مرادی و الهام ضرغامی
همایشدومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲/۹/۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

کلید واژه ها: رژیم غذایی ، سرطان تخمدان