مسائل شغلی و باروری

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشسومین کنگره بین المللی IVI
تاریخ برگزاری همایش۲۰۰۹/۵/۱۴
محل برگزاری همایشاسپانیا،مادرید
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی