ارزشیابی استانداردهای ساختاری اتاق های زایمان در دانشگاههای علوم پزشکی

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشیازدهمین کنگره بین المللی مامایی زنان و نازایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۰۸/۱۱/۲۷
محل برگزاری همایشفرانسه،پاریس
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی