اپی لپسی در بارداری

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشدومین کنگره بین المللی نورولوژی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۰۶/۱۰/۲۳
محل برگزاری همایشیونان،آتن
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی