ورزش در بارداری و پس از زایمان

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشهمایش هفته پژوهش
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۵/۱۰/۵
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی