استئوپروزیس

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشهمایش هفته پژوهش
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۴/۹/۲۱
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی