سایکوز بعد از زایمان

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشملی اورژانسهای مامایی و پرستاری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۴/۳/۴
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی