تاریخ هومیوپاتی

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشسمینار طب کل نگر و هومیوپاتی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۳/۹/۲۲
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی