پیمان عزیزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مهندسی کشاورزی-خاکشناسیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸مهندسی کشاورزی- خاکشناسیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۰مهندسی کشاورزی - خاکشناسیدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیات علمی- رئیس دانشکده کشاورزیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

1-معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

2-معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

3-معاون پژوهش  و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

 

1- حفاظت و مدیریت پایدار منابع آب و خاک

2-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

3-حاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیک

4-خاکشناسی عمومی

5-خاکشناسی خصوصی

6-رابطه آب و خاک و گیاه

7-ارزیابی و تناسب اراضی

8-زمین شناسی

9-آزمایشگاه خاکشناسی عمومی و خصوصی

10-آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کود

11-آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه

12- آزمایشگاه ارزیابی و تناسب اراضی

13-آزمایشگاه زمین شناسی

سوابق پژوهشی