فاطمه آذرخشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)شیمی محضدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)شیمی آلیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شیمی آلیدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر داخلی مجله نانو شیمی(IJBIHN)آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

مدیر داخلی مجله نانو شیمی(IJBIHN)

سوابق پژوهشی

مدیر داخلی مجله نانو شیمی(IJBIHN)