فاطمه آذرخشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)شیمی محضدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)شیمی آلیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکترای Ph.D(تنظیم نشده)شیمی آلیدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۲۳(تنظیم نشده)مدیر داخلی مجله نانو شیمی(IJBIHN)آزمایشیتمام وقت(تنظیم نشده)۹